OPIEKUN MEDYCZNY

środa, 10 sierpnia 2016

thumbnail

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Aby zrozumieć potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych, z którymi na co dzień ma do czynienia opiekun medyczny, należy dobrze poznać anatomię i fizjologię organizmu ludzkiego, dlatego też, niniejszy moduł zostanie podporządkowany zagadnieniom związanym z anatomią i fizjologią człowieka.
1 from Dorotazzz
thumbnail

2. Podstawy patologii. Wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny

Aby zrozumieć wpływ choroby na stan psychiczny podopiecznego, a także na sytuację społeczną podopiecznego i jego rodziny, najpierw należy poznać postawy i emocje wobec choroby, jakie odczuwa każdy człowiek.
2 from Dorotazzz
thumbnail

3. Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych w kontekście rozwoju psychofizycznego człowieka w poszczególnych fazach życia

Odczuwanie potrzeb motywuje do działania. Jednak nie każda potrzeba motywuje w ten sam sposób. Mając do wyboru zaspokojenie potrzeb podstawowych, fizjologicznych, jak np. jedzenie, oraz wyższego rzędu, np. drogie ubranie, zwykle w pierwszej kolejności zaspokajamy te podstawowe. Mamy trzy główne modele hierarchii potrzeb – model Maslowa, Webbera oraz ERG.
3 from Dorotazzz
thumbnail

4. Diagnozowanie pacjenta. Metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

Termin diagnoza pochodzi z języka greckiego (dignosis) – oznacza rozpoznanie, a ściślej rozróżnienie, i na początku wiązał się jedynie z medycyną. Do nauk społecznych wprowadziła go Mary Richmond, pisząc o diagnozie w 1917 r. Współczesna interpretacja tego terminu podkreśla jego dwa składniki: zebranie potrzebnych danych i ich krytyczne opracowanie w drodze rozumowania.
4 from Dorotazzz
thumbnail

5. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej, prowadzenie dokumentacji

Klientem opieki długoterminowej jest osoba przewlekle chora i niesamodzielna, która ma zakończony proces diagnozowania, intensywnego leczenia i nie kwalifikuje się do leczenia szpitalnego. Osoba ta z powodu stanu zdrowia i niesamodzielności potrzebuje opieki i pielęgnacji. Opiekę i pielęgnację zapewnia opiekun medyczny po przeprowadzeniu diagnozy w zakresie potrzeb i problemów podopiecznego. Na podstawie diagnozy ustala sposoby rozwiązywanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej. Opiekun ustala pielęgnację kompensacyjną.
5 from Dorotazzz
thumbnail

6. Promocja i profilaktyka zdrowia

Promocja zdrowia ma ponad 30-letnią historię. Pierwszym dokumentem, w którym przedstawiona została jako kluczowa strategia na poziomie rządowym był raport Lalonde’a z 1974 roku. Sam termin „promocja zdrowia” został wypracowany podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 1977 roku.
6 from Dorotazzz
Obsługiwane przez usługę Blogger.